Zásady ochrany osobných údajov

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Dátum: 20. mája 2022. (v1.2)

1. Prečo je ochrana údajov dôležitá?

Toto oznámenie obsahuje podrobnosti o všetkých informáciách týkajúcich sa spracovania osobných údajov tretích strán spoločnosťou True to Sole Ltd. Odporúčame Vám, aby ste si pozorne prečítali toto oznámenie a uistili sa, že ste sa oboznámili so všetkými skutočnosťami a informáciami týkajúcimi sa spracovania osobných údajov.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov alebo GDPR - ďalej len "GDPR") a ďalšími platnými právnymi predpismi.

Upozorňujeme, že používaním webovej lokality, prihlásením sa na odber našich kanálov priameho marketingu alebo komunikáciou s nami súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov, ako je uvedené v týchto zásadách.

Upozorňujeme, že tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na používanie webovej lokality, našich priamych marketingových kanálov a na spracovanie údajov pri plnení akýchkoľvek predajných a kúpnych zmlúv medzi nami. Upozorňujeme tiež, že prihlásenie sa na odber našich kanálov priameho marketingu podlieha vášmu predchádzajúcemu informovanému dobrovoľnému súhlasu, ktorý je základom tohto oznámenia. Poskytnutie osobných údajov je vo všeobecnosti dobrovoľné, avšak niektoré údaje môžeme označiť ako povinné alebo nevyhnutné (*), pretože tieto údaje sú potrebné na poskytnutie služby, ktorú ste si vyžiadali. Ak sa rozhodnete neposkytnúť nám tieto informácie, možno nebudeme môcť poskytovať niektoré naše služby alebo s Vami uzavrieť kúpnu zmluvu.

2. Na ktoré služby a osoby sa tieto informácie vzťahujú?

Rozsah tohto oznámenia sa vzťahuje na spracúvanie Vašich osobných údajov používateľmi, ktorí navštívia webovú stránku truetosole.hu a využijú na nej službu alebo si zakúpia produkt, predplatiteľmi priamych marketingových kanálov, tými, ktorí s nami uzavrú kúpnu zmluvu ako fyzická osoba, t. j. Vami.

3. Kto je správcom údajov?

Vlastník a prevádzkovateľ webovej stránky je True to Sole Kft. (Cg. 01-09-345763, sídlo spoločnosti: 1102 Budapest, Állomás ul. 4. prízemie 3., daňové číslo: 27031946-2-42, registračný úrad: Metropolitný súd v Budapešti, ďalej len "my" alebo "Správca údajov”). Naše kontaktné údaje sú tieto:

Web:        https://www.truetosole.hu

Adresa: 1102 Budapest, Állomás ul. 4. prízemie 3.

E-mail:    support@truetosole.hu

Telefon:   +36 1 700 4022

4. Aké osobné údaje spracovávame?

Osobné údaje fyzických osôb sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby - v terminológii právnych predpisov o ochrane údajov "dotknutá osoba". Príkladmi osobných údajov sú meno, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Ak (i) nám poskytnete svoje meno, názov spoločnosti, telefónne číslo, e-mailovú adresu a/alebo iné osobné údaje v súvislosti so žiadosťou o ponuku, prihlásením sa na odber noviniek a/alebo iných podobných kanálov priameho marketingu, registráciou, vybavovaním objednávok alebo iným spôsobom, budeme spracúvať aj tieto osobné údaje. (ii) Ak nám predávate produkt ako súkromná osoba, spracovanie osobných údajov vyžadované zákonom je nevyhnutnou podmienkou na uzavretie kúpnej zmluvy. Poskytnutie údajov uvedených v bode i) je samozrejme dobrovoľné, ale poskytnutie údajov uvedených v bode ii) je nevyhnutnou podmienkou na uzavretie zmluvy. V oboch prípadoch je Vašou povinnosťou zabezpečiť, aby boli poskytnuté informácie presné.

5. Na aké účely spracúvame osobné údaje?

Účelom webovej stránky je informovať a propagovať naše produkty a služby našim existujúcim a potenciálnym zákazníkom, ako aj využívať služby dostupné na webovej stránke a v tejto súvislosti uzavrieť a plniť kúpnu zmluvu o predaji produktov. Spracovanie osobných údajov sa vykonáva najmä na dosiahnutie vyššie uvedených účelov. Okrem toho sa osobné údaje môžu spracúvať aj na iné účely, ktoré sú podrobne uvedené nižšie.

 

5.1 Analýza webových stránok

Účelom spracovania údajov je: : zaznamenávanie a spracovanie údajov o návštevníkoch, prevádzka a rozvoj webových lokalít, údržba webových lokalít, zlepšenie používateľského zážitku.
Kategórie dotknutých osôb: používatelia, ktorí si prezerajú webové stránky bez toho, aby požiadali o cenovú ponuku.
Právny základ spracovania: náš oprávnený záujem.
Medzi spracúvané typy osobných údajov patrí: IP adresa, približná geografická poloha, typ operačného systému, typ prehliadača a údaje týkajúce sa aktivity na webových stránkach. Tieto údaje sa spracúvajú vo veľkej miere v agregovanej a/alebo anonymizovanej forme, väčšinou pomocou tzv. súborov cookie (pozri bod 12 nižšie) alebo podobných technológií. Ak s tým nesúhlasíte, nepoužívajte tieto webové stránky.
Trvanie spracovania údajov: spracovanie údajov o návštevníkoch na analytické účely, zväčša v súhrnnej a anonymizovanej forme, sa uskutočňuje počas jedného až dvoch rokov. Údaje o návštevách sa potom spracúvajú len v anonymizovanej podobe, t. j. bez osobných údajov. Podrobné informácie nájdete na webovej stránke služby Google Analytics alebo si prečítajte oznámenie o súboroch cookie.
Spracovateľ(i) údajov: na spracovanie údajov o návštevnosti webových stránok používame službu Google Analytics. Informácie o službe Google Analytics a zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google si môžete prečítať tu. Na spracovanie údajov o návštevnosti webových stránok v súvislosti s reklamnými aktivitami využívame služby nasledujúcich poskytovateľov služieb (viac informácií o nasledujúcich službách a zásadách ochrany osobných údajov ich poskytovateľov nájdete po kliknutí na názvy poskytovateľov služieb): Google Ads; Facebook Ads; AdRoll; TikTok Ads. Podrobnejšie informácie nájdete v bode 8 nižšie.

 

5.2. Zálohovanie údajov z webovej stránky

Účel spracovania: schopnosť obnoviť kontinuitu prevádzky
Kategórie dotknutých osôb: osobné údaje spracúvané v súvislosti s webovými stránkami, ktoré sú uvedené v tomto oznámení.
Právny základ spracovania: náš oprávnený záujem.
Rozsah spracúvaných osobných údajov: osobné údaje spracúvané v súvislosti s webovými stránkami, ktoré sú uvedené v tomto oznámení.
Trvanie spracovania: zálohy sa uchovávajú 90 dní.
Spracovateľ(i) údajov: Shopify Inc., pozri podrobnosti v časti 8 nižšie.

 

5.3 Informačné bulletiny a iný priamy marketing

Účel spracovania: zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov na účely kontaktovania Vás s cieľom vyžiadať si cenovú ponuku a na účely zasielania informačných bulletinov a/alebo iných priamych marketingových oznámení.
Kategórie dotknutých osôb: osoby, ktoré žiadajú o ponuky na webových stránkach alebo sa prihlásili na odber informačných bulletinov a/alebo iných podobných kanálov priameho marketingu.
Právny základ spracovania: Váš súhlas.
Medzi spracúvané typy osobných údajov patria: meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré poskytnete.
Trvanie spracovania: do odvolania súhlasu.
Spracovateľ(i) údajov: na zasielanie e-mailových bulletinov používame spoločnosť Klaviyo, Inc., 125 Summer Street, Floor 6, Boston, MA, 02110, Spojené štáty. Spoločnosť Klaviyo je zmluvnou stranou na ochranu súkromia medzi EÚ a USA (Privacy Shield), ktorého cieľom je zabezpečiť primeranú úroveň ochrany údajov spracúvaných v Spojených štátoch, ako rozhodla Komisia EÚ, a jej formulár o ochrane údajov je k dispozícii tu.

 

5.4 Registrácia webovej stránky

Účel spracovania údajov: vytvorenie a udržiavanie registrácie, uľahčenie nakupovania.
Kategórie dotknutých osôb: používatelia, ktorí sa zaregistrujú na webových stránkach.
Právny základ spracovania: váš súhlas.
Spracúvané osobné údaje: meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré poskytnete.
Trvanie spracovania: odvolanie súhlasu.
Spracovateľ(i) údajov: Shopify Inc., podrobnosti nájdete v bode 7 nižšie.

 

5.5.1 Nákup, vybavovanie objednávok, následná kontrola v prípade predaja z vlastných zásob

Účel spracovania údajov: plnenie objednávok, následné opatrenia, obrana proti prípadným právnym nárokom.
Kategórie dotknutých osôb: používatelia, ktorí nakupujú produkty alebo služby na webových stránkach, ktorí môžu byť aj registrovanými používateľmi.
Právny základ spracovania: plnenie zmluvy.
Medzi spracúvané typy osobných údajov patria: meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré poskytnete.
Trvanie spracovania údajov: päť (5) rokov od nákupu, čo je všeobecná premlčacia lehota podľa občianskeho zákonníka.
Spracovateľ(i) údajov Shopify Inc., pozri podrobnosti v časti 8 nižšie.
Prenos údajov:OTP Mobil Kft. a náš logistický partner GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. Ltd., podrobnosti nájdete v bode 7 nižšie.

 

5.5.2 Nákup, plnenie objednávok a následné opatrenia v prípade predaja na základe dlhodobej sprostredkovateľskej zmluvy

Účel spracovania údajov: plnenie objednávok, následné opatrenia, obrana proti prípadným právnym nárokom.
Kategórie dotknutých osôb: používatelia, ktorí nakupujú produkty alebo služby na webových stránkach, ktorí môžu byť aj registrovanými používateľmi.
Právny základ spracovania údajov: dlhodobé sprostredkovanie na účely uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy medzi Vami a naším partnerom.
Medzi spracúvané typy osobných údajov patria: meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré poskytnete.
Trvanie spracovania údajov: päť (5) rokov od nákupu, čo je všeobecná premlčacia lehota podľa občianskeho zákonníka.
Spracovateľ(i) údajov: Shopify Inc., pozri podrobnosti v časti 8 nižšie.
Prenos údajov: spoločnosti OTP Mobil Kft. a nášmu logistickému partnerovi GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft., podrobnosti nájdete v bode 7 nižšie

5.5.3 Nákup produktov (ak od vás nakupujeme produkty)

Účel spracúvania: uzatvorenie zmluvy o predaji výrobku, vykonanie potrebných príprav na uzatvorenie a plnenie zmluvy, uplatnenie prípadných právnych nárokov.
Kategórie dotknutých osôb: osoby, ktoré nám predávajú výrobky a s ktorými sme uzavreli kúpnu zmluvu.
Právny základ spracúvania: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste vy alebo jedna zo zmluvných strán, alebo je nevyhnutné na účely prijatia opatrení na Vašu žiadosť pred uzavretím zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
Spracúvané osobné údaje: meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, daňové identifikačné číslo a číslo Vášho preukazu totožnosti, ďalšie údaje súvisiace s plnením zmluvy.
Trvanie spracovania údajov: päť (5) rokov po splnení zmluvy, čo je všeobecná premlčacia lehota podľa občianskeho zákonníka.
Spracovateľ(i) údajov: podrobnosti nájdete v bode 8 nižšie.
Prenos údajov: -

 

5.6 Administratívne povinnosti týkajúce sa nákupu a predaja podľa bodu 5.5.3.

Účel spracovania: plnenie zákonných povinností.
Kategórie dotknutých osôb: používatelia, ktorí nakupujú, predávajú alebo používajú produkty alebo služby na webových stránkach.
Právny základ spracovania: plnenie zákonnej povinnosti (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR).
Rozsah spracúvaných osobných údajov: údaje na faktúrach a iných účtovných dokladoch vrátane najmä mena, adresy a v prípade predaja aj daňového čísla.
Trvanie spracovania údajov: osem (8) rokov od vystavenia faktúry (poukazu), kým nie sme povinní uchovávať účtovné doklady podľa článku 169 zákona C z roku 2000 o účtovníctve.
Spracovateľ(i) údajov: Shopify Inc., KBOSS Kft. ako poskytovateľ služby számlázz.hu, Billingo Technologies Zrt. ako poskytovateľ služby billingo.hu a Quinarius Bt. Podrobnosti o nich nájdete v bode 7 nižšie.

 

5.7 Sťažnosti spotrebiteľov

Účel spracovania údajov: vybavovanie sťažností spotrebiteľov.
Kategórie dotknutých osôb: používatelia, ktorí nakupujú produkty alebo služby na webových stránkach.
Právny základ spracovania: plnenie zákonnej povinnosti (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR).
Spracúvané osobné údaje: meno, adresa, telefónne číslo, iné kontaktné údaje, informácie týkajúce sa sťažnosti a iné informácie poskytnuté dotknutou osobou.
Trvanie spracovania údajov: päť (5) rokov po uzavretí prípadu podľa § 17/A ods. 7 zákona CLV z roku 1997 o ochrane spotrebiteľa.
Spracovateľ(i) údajov: Shopify Inc., poskytovateľ softvéru používaného na vydanie sťažnosti na kvalitu/panelu sťažností spotrebiteľov, CP Contact Consultancy Ltd., Shoe Control Plusz Ltd., poskytovateľ odborného vyšetrovania a nezávislého odborného posudku.

 

5.8 Presadzovanie práv dotknutých osôb v súvislosti s osobnými údajmi

Účel spracovania: správa práv dotknutých osôb.
Kategórie dotknutých osôb: osoby uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.
Právny základ spracovania: oprávnený záujem.
Rozsah spracúvaných osobných údajov: údaje uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, ako aj informácie týkajúce sa konkrétnej žiadosti dotknutej osoby a našej odpovede.
Trvanie spracúvania údajov: päť (5) rokov od ukončenia konkrétneho nároku dotknutej osoby.

Osobné údaje sa môžu spracúvať aj po odvolaní súhlasu, ale spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje, na účely našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretej strany alebo na plnenie zmluvy. Osobné údaje sa môžu spracúvať aj na účely presadzovania práva, národnej bezpečnosti, obrany a verejnej bezpečnosti, ak to stanovujú platné právne predpisy. Osobné údaje sa môžu prenášať organizáciám, ktoré vykonávajú takéto funkcie, ak to stanovujú platné právne predpisy.

 

6. Ako spracúvame osobné údaje?

Webovú lokalitu si môžete prezerať bez toho, aby ste museli podať žiadosť o cenovú ponuku alebo poskytnúť akékoľvek osobné údaje, podrobnosti nájdete v časti 4 vyššie.

Ak si na webovej lokalite vyžiadate ponuku na produkt, spracujeme Vami poskytnuté osobné údaje s cieľom splniť túto požiadavku. To znamená kontaktovať Vás napríklad spôsobom alebo spôsobmi, ktoré ste uviedli.

Z času na čas vám môžeme posielať informačné bulletiny alebo iné priame marketingové správy, v každom prípade len spôsobom, ktorý ste si zvolili. Odber takýchto informačných bulletinov alebo iných priamych marketingových správ môžete kedykoľvek zrušiť. Môžete tak urobiť kliknutím na odkaz na odhlásenie z odberu noviniek alebo zaslaním e-mailu na adresu support@truetosole.hu.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti s Vašou registráciou a pri zadávaní objednávky, spracúvame výlučne na účely vybavenia Vašej objednávky a sledovania Vašej objednávky. Ide o spracovanie údajov potrebných na uzavretie a plnenie zmluvy medzi spoločnosťou True to Sole Ltd. a Vami podľa VOP.

 

7. S kým zdieľame osobné údaje?

Naše služby poskytujú aj subdodávatelia. Títo subdodávatelia sa vo všeobecnosti považujú za spracovateľov údajov podľa pravidiel ochrany údajov. V niektorých prípadoch môžu byť niektorí z našich subdodávateľov považovaní za prevádzkovateľov údajov, napríklad z dôvodu splnenia zákonnej povinnosti, ktorá sa na nich vzťahuje, a/alebo z dôvodu povahy poskytovanej služby. V takom prípade to uvedieme samostatne nižšie.

Prístup k osobným údajom môžu mať títo subdodávatelia:

7.1 Pre všetkých používateľov (vrátane používateľov, ktorí si prezerajú webové stránky bez toho, aby požiadali o cenovú ponuku) je spracovateľom údajov spoločnosť Shopify Inc. (Shopify Inc., 150 Elgin Street, 8th Floor, Ottawa, ON K2P 1L4, Kanada, web: www.shopify.com), ktorá spravuje webové stránky. Prístup k webovým stránkam a účasť na ich prevádzke a vývoji majú len riadne licencovaní zamestnanci a subdodávatelia tohto subdodávateľa. Je nepravdepodobné, ale je možné, že tieto osoby môžu mať v rámci týchto činností prístup k určitým osobným údajom. Správa webových stránok, a teda aj osobných údajov spoločnosťou Shopify Inc. Inc. v Európskej únii a Spojených štátoch.

7.2 Údaje o návštevnosti webovej lokality sa spracúvajú vo veľkej miere v agregovanej a anonymizovanej forme pomocou služby Google Analytics. Poskytovateľom služby Google Analytics je spoločnosť Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) a spracovanie údajov návštevníkov sa uskutočňuje na serveroch umiestnených v USA.

7.3  Na spracovanie údajov o návštevnosti webovej lokality v súvislosti s reklamnými aktivitami využívame služby Google Ads, Facebook Ads, AdRoll a TikTok Ads. Poskytovateľom reklám Google je spoločnosť Google LLC (pozri vyššie); poskytovateľom reklám Facebook je spoločnosť Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko), zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook nájdete tu, ďalšie informácie o krajine, v ktorej spoločnosť Facebook spracúva údaje, nájdete tu. Poskytovateľom služieb spoločnosti AdRoll je spoločnosť AdRoll Advertising Limited (1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Írsko), viac informácií o krajine, v ktorej sa spracúvajú prevádzkové údaje, nájdete tu. Spoločnosti Google a Facebook sú súčasťou štítu na ochranu súkromia medzi EÚ a USA, ktorého cieľom je zabezpečiť primeranú úroveň ochrany údajov spracúvaných v USA podľa rozhodnutia Komisie EÚ. Informačné listy o štíte na ochranu súkromia jednotlivých poskytovateľov služieb sú k dispozícii na týchto odkazoch: Google, Facebook. V prípade spoločnosti Adroll je primeraná úroveň ochrany zabezpečená štandardnými zmluvnými doložkami (SCC) v súlade s rozhodnutím Komisie EÚ, pozri tu. Ak by ste o nich chceli získať viac informácií, dajte nám vedieť. Poskytovateľom reklám TikTok v Európskom hospodárskom priestore (EHP) je spoločnosť TikTok Technology Limited (10 Earlsfort Court Dublin 2 DUBLIN, D02 AK70 Ireland), ktorej zásady ochrany osobných údajov nájdete tu.

7.4 V prípade žiadosti o cenovú ponuku, registrácie alebo prihlásenia sa na odber informačného bulletinu a/alebo iných podobných kanálov priameho marketingu: Vaše osobné údaje sa nebudú prenášať, t. j. predávať alebo inak poskytovať iným osobám (správcom údajov), pokiaľ ste na to nedali výslovný a predchádzajúci súhlas.

7.5 V prípade platby jednoduchou platobnou kartou: meno, priezvisko, meno, krajina, telefónne číslo, e-mailová adresa budú odovzdané spoločnosti OTP Mobil Kft. (1093 Budapešť, Közraktár u. 30-32. River park, K30. budova II, registračné číslo spoločnosti: 01-09-174466, daňové číslo: 24386106-2-43, tel.: +36 1 776 6901, fax: +36 1 776 6902, web: https://www.otpmobil.hu/) ako správcovi údajov. Účelom prenosu údajov je poskytovať používateľom pomoc pri poskytovaní služieb zákazníkom, potvrdzovať transakcie a vykonávať monitorovanie podvodov na ochranu používateľov.

7.6 Na účely doručenia Vášho balíka bude Vaše meno, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo poskytnuté nášmu logistickému partnerovi, ktorý ich spracuje na účely doručenia objednávky. Naším logistickým partnerom jeGLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., IČO: 13-09-111755; DIČ: 12369410-2-44; e-mail: info@gls-hungary.com).

7.8 Ak podáte sťažnosť spotrebiteľa alebo sťažnosť na kvalitu, budeme o nej viesť záznam v súlade s platnými právnymi predpismi. Poskytovateľom softvéru, ktorý sa používa na zaznamenávanie sťažnosti/podnetu na kvalitu, je spoločnosť CP Contact Tanácsadó Kft, Ak budeme musieť do vyšetrovania Vašej sťažnosti zapojiť ďalšie strany (napr. orgán verejnej moci, zmierovací orgán, nezávislého odborníka), poskytneme im osobné údaje a údaje súvisiace s nákupom potrebné na vyšetrovanie a oni ich spracujú na účely prijatia rozhodnutia alebo poskytnutia odborného stanoviska. Nezávislé znalecké posudky bude poskytovať spoločnosť Cipőkontroll Plusz Kft. (1048 Budapešť, Külső-Szilágyi út 12, registračné číslo spoločnosti: 01-09-289884, daňové číslo: 25800993-2-41, tel.: +36 1 232 1094, fax: +36 1 230 9072, web: www.cipokontroll.hu), ktorej budú poskytnuté údaje uvedené v tomto bode.

7.9 Na vystavovanie faktúr za nákupy používame aplikácie invoice.hu a billingo.hu. Poskytovateľom služieb számlázz.hu je KBOSS.hu Kft. (sídlo: 1031 Budapešť, Záhony ul. 7., IČO: 01-09-303201, DIČ: 13421739-2-41, e-mail: info@szamlazz.hu). hu poskytuje spoločnosť Billingo Technologies Zrt. (sídlo: 1133 Budapest, Árbóc utca 6., registračné číslo spoločnosti: 01-10-140802, daňové číslo: 27926309-2-41, telefón: +36-1/500-9491, e-mail: hello@billingo.hu). Ako spracovateľovi údajov sa im odovzdávajú mená a fakturačné adresy fakturačných zákazníkov.

Okrem toho sa mená a fakturačné adresy zákazníkov a používateľov, ktorí nám predávajú výrobky, a v prípade predaja výrobkov aj daňové číslo predávajúceho používateľa, zasielajú nášmu účtovnému partnerovi (Quinarius Bt., adresa: 1149 Budapest, Pillangó park 4.

 

8. Ako dlho spracúvame osobné údaje?

Vo všeobecnosti platí, že Vaše osobné údaje budeme spracúvať dovtedy, kým neodvoláte svoj súhlas, nepožiadate o vymazanie údajov, ktoré ste poskytli pri žiadosti o ponuku, alebo sa neodhlásite z odberu nášho informačného bulletinu a/alebo iných elektronických kanálov priameho marketingu. Pre každý z účelov spracovania údajov uvedených v časti 5 vyššie sme uviedli príslušné obdobia uchovávania.

 

9. Aké máte práva a možnosti nápravy?

Na základe článkov 15-21 GDPR máte právo požadovať v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi spracúvanými spoločnosťou True to Sole Ltd:

Prístup k vašim osobným údajom: máte právo na spätnú väzbu o tom, či sa Vaše osobné údaje spracúvajú, a ak sa takéto spracúvanie vykonáva, máte právo na prístup k Vašim osobným údajom a na informácie o okolnostiach ich spracúvania.

Oprava Vašich osobných údajov:  máte právo na opravu nepresných osobných údajov a právo požiadať o doplnenie neúplných osobných údajov.

Vymazanie Vašich osobných údajov ("právo byť zabudnutý"):  máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak sa uplatní jeden z nasledujúcich dôvodov:

  • Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
  • ak je Váš súhlas, na ktorom je spracovanie založené, odvolaný a neexistuje iný právny základ pre naše spracovanie;
  • v prípade spracúvania na základe oprávnených záujmov namietate proti spracúvaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na naše spracúvanie, alebo spracúvame vaše údaje na účely priameho marketingu a vy namietate proti spracúvaniu Vašich osobných údajov;
  • ak sme Vaše osobné údaje spracovali nezákonne;
  • ha személyes adataidat jogszabály alapján törölnünk kell.

Vašej žiadosti o vymazanie môžeme odmietnuť vyhovieť, ak to umožňujú platné právne predpisy, napríklad ak je spracovanie nevyhnutné na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Obmedzenie spracovania vašich osobných údajov: v určitých prípadoch sme povinní na vašu žiadosť obmedziť používanie vašich osobných údajov. V takýchto prípadoch môžeme údaje používať len na obmedzené účely stanovené v právnych predpisoch.

Namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ak je spracovanie založené na oprávnenom záujme, vrátane prípadov, keď je spracovanie na účely priameho marketingu založené na oprávnenom záujme: máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. V takom prípade nesmieme ďalej spracúvať vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Získať Vaše osobné údaje a preniesť ich inému prevádzkovateľovi, ak sú na to splnené zákonné predpoklady (právo na prenosnosť údajov): za predpokladu, že sa tým neporušujú práva a slobody iných osôb, máte právo získať svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo na priamy prenos týchto údajov inému prevádzkovateľovi, ak (i) je spracúvanie založené na Vašom súhlase alebo je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo je nevyhnutné na vykonanie krokov na Vašu žiadosť pred uzavretím tejto zmluvy; a ii) spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, t. j. spracúvanie osobných údajov sa vykonáva prostredníctvom IT systému, a nie na papieri.

Ak boli Vaše osobné údaje spracované na základe Vášho súhlasu, môžete ho kedykoľvek odvolať.

Ako môžete tieto práva uplatniť?

Svoju žiadosť o uplatnenie vyššie uvedených práv môžete zaslať na kontaktné údaje uvedené v časti 3. Spoločnosť True to Sole Ltd. Vás bude bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného (1) mesiaca odo dňa podania žiadosti, informovať v zrozumiteľnej forme o opatreniach prijatých na základe žiadosti, pričom v odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť o ďalšie dva (2) mesiace. Ak z akéhokoľvek dôvodu Vašej žiadosti nevyhovieme, budeme Vás informovať o dôvodoch. Ak nesúhlasíte s našou odpoveďou alebo postupom, máte právo sa odvolať, ako je uvedené nižšie.

Ak nesúhlasíte s naším konaním alebo odpoveďou alebo ak sa domnievate, že boli porušené Vaše práva na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť Národnému úradu pre ochranu údajov a slobodu informácií (adresa: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefón: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: www.naih. hu) alebo podľa vlastného výberu na súd v mieste Vášho bydliska alebo na súd v mieste Vášho trvalého pobytu (zoznam súdov a kontaktné údaje nájdete na tomto odkaze: http://birosag.hu/torvenyszekek). Príslušným súdom pre sídlo spoločnosti True to Sole Kft. je Metropolitný súd v Budapešti.

 

10. Ako zabezpečujeme vaše osobné údaje?

Bezpečnosť osobných údajov, ktoré spracúvame, zabezpečujeme prijatím vhodných technických a organizačných opatrení a stanovením procesných pravidiel. Predovšetkým prijímame primerané opatrenia na ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zmenou, zverejnením, prenosom, prezradením, vymazaním alebo náhodným zničením.

Udržujte svoju e-mailovú adresu a telefónne číslo aktuálne a oznámte nám akékoľvek zmeny. V každom prípade odporúčame používať iba e-mailovú adresu, ku ktorej máte výhradný prístup a ku ktorej máte kedykoľvek prístup.

Upozorňujeme, že mimo zabezpečenej platobnej stránky (napr. e-mailom, správou, telefonicky) by ste nikdy nemali uvádzať číslo svojej karty, dátum platnosti ani trojmiestny kód CVC2/CVV2 na zadnej strane karty. Nikdy nebudeme takto žiadať údaje o Vašej karte, takže ak Vás niekto v našom mene požiada o vyššie uvedené údaje, pravdepodobne ide o podvodníka. Neposkytujte nám svoje údaje a okamžite to oznámte nám a banke, ktorá vydala Vašu kartu!

 

11. Čo sú to súbory cookies?

Súbory cookie sú textové súbory, ktoré umožňujú webovej lokalite alebo inému počítačovému serveru identifikovať Váš počítač a ukladať Vaše osobné preferencie a technické údaje, ako napríklad údaje o kliknutí a iné navigačné údaje. Navigačné údaje (tok kliknutí) ukazujú, ktoré stránky používateľ navštívil a v akom poradí. Súbory cookie sa používajú aj na určenie, ktoré reklamy sa zobrazujú na webovej lokalite, a na meranie ich účinnosti. Súbory cookie používame na prispôsobenie Vašej návštevy našej webovej lokality (napr. na rozpoznanie, keď sa vrátite na našu webovú lokalitu), na analýzu návštevnosti webovej lokality a na sledovanie trendov, vzorcov a volieb používateľov týkajúcich sa sťahovania a technických podmienok spojených s používaním webovej lokality. Pomáha nám to zlepšovať vzhľad našej webovej lokality a jej obsah, aby lepšie spĺňal očakávania používateľov. Súbory cookie môžu byť trvalé (zostávajú vo Vašom počítači, kým ich neodstránite) alebo dočasné (trvajú len do zatvorenia prehliadača).

Môžeme tiež používať webové signály alebo podobné technológie, ktoré monitorujú Vaše používanie našej webovej lokality a ukazujú nám, ktoré stránky na našej webovej lokalite navštevujete. Tieto súbory sú známe aj ako čisté súbory GIF. Webové signály (web beacons alebo web bugs) sú krátke riadky kódu, ktoré umiestnia na webové sídlo obrázok, ktorý prenáša informácie, ako je IP adresa počítača, ktorý si stiahol stránku obsahujúcu webový signál, URL (adresa) stránky, na ktorej sa webový signál zobrazuje, čas zobrazenia stránky obsahujúcej webový signál, typ prehliadača, ktorý si stiahol webový signál, a identifikačné číslo súboru cookie, ktorý bol predtým umiestnený do počítača týmto serverom. Ak Vás kontaktujeme prostredníctvom e-mailovej správy s podporou HTML, webové signály Vás budú informovať o tom, či ste našu správu dostali alebo otvorili.

Ak nám poskytnete svoje osobné údaje (napr. žiadosťou o cenovú ponuku), môžu byť prepojené s anonymnými údajmi uloženými v súboroch cookie a/alebo webových signáloch. Takto získané informácie môžeme spracúvať na analytické a marketingové účely, na meranie účinnosti služby a jej zlepšovanie a na poskytovanie personalizovaných ponúk. Používaním tejto webovej lokality súhlasíte s používaním súborov cookie a webových signálov, ako je opísané v tomto oznámení.

Väčšina prehliadačov má predvolené nastavenia, ktoré umožňujú prijímanie súborov cookie. Svoj prehliadač však môžete nastaviť aj tak, aby blokoval súbory cookie. Ak nastavíte e-mailového klienta alebo prehliadač tak, aby zobrazoval e-maily HTML len ako text, môžete používanie určitých webových signálov zakázať. Ďalšie informácie nájdete v časti "Pomocník" svojho e-mailového klienta alebo prehliadača. K niektorým službám na webovej lokalite je však možné pristupovať len pomocou súborov cookie alebo podobných zariadení, takže by ste si mali byť vedomí, že zablokovaním súborov cookie alebo podobných zariadení zabránite prístupu k určitému nášmu obsahu a službám, inými slovami, ak ich zablokujete, nebudete môcť používať webovú lokalitu alebo budete mať k nej obmedzený prístup.

 

12. Čo ešte považujeme za dôležité?

Sociálne siete

Ak akýmkoľvek spôsobom označíte, sledujete atď. webovú lokalitu alebo nás na sociálnej sieti, umožníte nám prístup k určitým informáciám z Vášho profilu na sociálnej sieti (napr. meno, e-mailová adresa, fotografia, pohlavie, dátum narodenia, poloha, zoznam priateľov, ľudia, ktorých sledujete a/alebo ktorých sledujete, komentáre alebo lajky). Pri interakcii s našimi službami môžeme zhromažďovať aj iné informácie, ktoré nie sú osobne identifikovateľné (napr. obsah, ktorý ste si pozreli, informácie o tom, ktoré reklamy sa objavili vedľa obsahu alebo na ktoré ste klikli atď.). Stránky sociálnych sietí však fungujú nezávisle od nás, a preto majú vlastné zásady ochrany osobných údajov, a preto sa na činnosti a osobné údaje a informácie poskytnuté na týchto stránkach nevzťahuje toto oznámenie o ochrane osobných údajov, ale zásady ochrany osobných údajov poskytovateľa príslušnej stránky sociálnej siete. Ďalšie informácie o tom, ako si môžete prispôsobiť nastavenia ochrany osobných údajov na stránkach sociálnych sietí a ako stránky sociálnych sietí spracúvajú Vaše osobné údaje, nájdete v ich oznámeniach o ochrane osobných údajov, zásadách ochrany osobných údajov a podmienkach používania.

Odkazy

Webová lokalita môže obsahovať odkazy na webové lokality, ktoré nespravujeme (napr. vlastné webové lokality subdodávateľov alebo obchodných partnerov), na ktoré sa tieto zásady ochrany osobných údajov nevzťahujú a ktoré môžu mať odlišnú úroveň ochrany osobných údajov. Tieto stránky sú od nás úplne nezávislé a odporúčame Vám, aby ste si pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov alebo použitím služieb týchto stránok prečítali ich zásady ochrany osobných údajov, pretože nemáme žiadnu kontrolu nad spôsobom zhromažďovania, používania, zverejňovania alebo iného spracovania osobných údajov na týchto stránkach.

Žiadosť o informácie

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete získať informácie na kontaktných údajoch uvedených v časti 3 vyššie.

Zmena a doplnenie oznámenia o ochrane osobných údajov

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa bude pravidelne revidovať, aby sa zabezpečilo, že spĺňa očakávania používateľov a je v súlade s platnými požiadavkami na ochranu údajov a inými právnymi požiadavkami. Ak sa toto oznámenie o ochrane osobných údajov zmení a doplní, zmenená verzia sa uverejní na webovej lokalite. Odporúčame Vám, aby ste si z času na čas prečítali toto oznámenie o ochrane osobných údajov a uistili sa, že ste oboznámení so všetkými skutočnosťami a informáciami týkajúcimi sa spracovania vašich osobných údajov. V prípade významnej zmeny spracovania Vašich osobných údajov Vás budeme informovať e-mailom a prípadne prostredníctvom informačného bulletinu a/alebo iných marketingových kanálov.

_

Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť 20. mája 2022.